نداشتن سواد مالی کافی در بین سرمایه گذاران غیر حرفه ای بازار سرمایه نه تنها سبب زیان آنها در این بخش شده است، بلکه این کمبود سواد مالی در سطح مدیران شرکت های بورسی و فرابورسی نیز قابل لمس است که مدیرعامل مرکز مالی ایران تاکید دارد تصمیم گیری با علم سبب ... - شده است نداشتن سواد مالی کافی در بین سرمایه گذاران غیر حرفه ای بازار سرمایه نه تنها سبب زیان آنها در این بخش شده است، بلکه این کمبود سواد مالی در سطح مدیران ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی