021-41565000

 

نام واحد

داخلی

دفتر مدیریت 

201

مالی

211

212

مدیریت اداری و پشتیبانی 

100

واحد اعتبارات

116

توسعه بازار

119

فناوری اطلاعات

120

واحد کالا

121

معاملات اوراق

 

110

115

آنلاین

 

123

253

111

پذیرش مشتریان

 

112

113

114

118

 

 

ثبت نام غیرحضوری و امور پیشخوان

 

 

 

 

124

302

تغییر کارگزار ناظر

127