021-41565000

 

نام واحد

داخلی

دفتر مدیریت 

201

 

مالی

211

212

تحلیل و سرمایه گذاری

 

120

162

 

مدیریت اداری

100

معاملات اوراق

 

110

115

آنلاین

111

پذیرش مشتریان

 

114

113

112

 بورس کالا

121