021-41565000

 

نام واحد

داخلی

دفتر مدیریت 

200

201

مالی

211

212

تحلیل و سرمایه گذاری

 

210

213

214

مدیریت اداری

100

معاملات اوراق

 

110

115

آنلاین

111

پذیرش مشتریان

 

114

113

112

 بورس کالا

121