شماره حساب واحد کالا کارگزاری دلیران پارس

 

نام بانک و شعبه

شماره حساب

تجارت

104315607

ملت

183414194

کشاورزی

503168768

صادرات

103469666004

صنعت معدن

100048598009

رفاه

177970911

سامان شعبه سی تیر

849408929752

سپه شعبه طالقانی

262800149810


 

شماره حسابهای واحد اوراق

نام بانک و شعبه

شماره حساب

ملی

0110185153000

سامان سی تیر

849408929751

6219-8670-0001-0252

تجارت

104318436

ملت

5982887562

دی

104425786001

پارسیان

20100096234608

سینا

154419219151

آینده

100184233002

مسکن شعبه نبوت

14005263794

ایران زمین(جاری)

500118410981

اقتصاد نوین شعبه تجریش

1122200070001