کارمزد معاملات

بطور کلی کارمزد معاملات آنلاین با معاملات عادی هیچگونه تفاوتی ندارد و مشتریان در هر روش معامله یک مقدار کارمزد خواهند پرداخت، با توجه به موارد مذکور کارمزد های معاملات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای معاملات اوراق بهادار به شرح جداول زیر است:

 

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

200

200

0.004

0.004

کارمزد کارگزاران

240

160

0.00048

0.00032

کارمزد شرکت بورس

120

80

0.00048

0.00032

حق نظارت سازمان

240

160

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت سپرده گذاری

120

80

0.00018

0.00012

فناوری

0

0

0.005

0

مالیات

   

0.01029

0.00486

جمع کل

 

کارمزد معاملات در فرابورس ایران

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

200

200

0.004

0.004

کارمزد کارگزاران

240

160

0.00048

0.00032

کارمزد شرکت فرابورس

120

80

0.0003

0.0002

حق نظارت سازمان

240

160

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت سپرده گذاری

180

120

0.00018

0.00012

فناوری

سقف ندارد

0

0.005

0

مالیات

سقف ندارد

720

0.01011

0.00474

جمع کل

 

کارمزد معاملات اوراق مشارکت

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

12.6

12.6

0.00063

0.00063

کارمزد کارگزاران

3

2

0.000144

0.000096

کارمزد شرکت فرابورس

15.6

14.6

0.000774

0.000726

جمع کل

 

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

50

50

0.0015

0.004

کارمزد کارگزاران

50

50

0.0004

0.0004

کارمزد شرکت فرابورس

50

50

0.0001

0.0001

حق نظارت سازمان

50

50

0.0004

0.0004

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

200

0.0024

0.0049

جمع کل

 

کارمزد پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

36

144

0.0002

0.0008

کارمزد کارگزاران

100

100

0.00005

0.00005

کارمزد شرکت سپرده گذاری

120

80

0.0003

0.0002

حق نظارت سازمان

180

180

0.00035

0.00035

کارمزد شرکت فرابورس

436

504

0.0009

0.0014

جمع کل

 

کارمزد پذیره نویسی انواع صندوق های سرمایه گذاری

توضیح

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

%20 سهم کارگزار فروشنده و 80% سهم کارگزار خریدار می باشد

200

180

0

0.001

کارمزد کارگزاران

 

160

160

0

0.0007

کارمزد فرابورس ایران

 

160

160

0

0.0001

کارمزد شرکت سپرده گذاری

 

600

600

0

0.0018

جمع کل

 

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (ETF)

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

400

200

200

0.008

0.004

0.004

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.0008

0.00048

0.00032

کارمزد فرابورس ایران

400

240

160

0.0003

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.00025

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

1400

800

600

0.009350

0.004810

0.004540

جمع کل

 

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

400

200

200

0.008

0.004

0.004

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.0008

0.00048

0.00032

کارمزد فرابورس ایران

400

240

160

0.0003

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.00025

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

1400

800

600

0.009350

0.004810

0.004540

جمع کل

 

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

400

200

200

0.004

0.002

0.002

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.0004

0.00024

0.00016

کارمزد فرابورس ایران

400

240

160

0.00015

0.00009

0.00006

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.000125

0.000075

0.00005

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

1400

800

600

0.004675

0.002405

0.002270

جمع کل

 

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

400

200

200

0.0016

0.0008

0.0008

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.00016

0.000096

0.000064

کارمزد فرابورس ایران

400

240

160

0.00006

0.000036

0.000024

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.00005

0.00003

0.00002

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

1400

800

600

0.001870

0.000800

0.000910

جمع کل

 

کارمزد بازارگردانی انواع صندوق های سرمایه گذاری

سقف کارمزد معامله فروش بازارگردان

 سقف کارمزد معامله خرید بازارگردان

 

شرح کارمزد

حداکثر مبلغ کارمزد در هر معامله (میلیون ریال)

نسبت به ارزش معامله

حداکثر مبلغ کارمزد در هر معامله (میلیون ریال)

 

نسبت به ارزش معامله

 

200

0.0004

200

0.0004

کارمزد کارگزاران

240

0.000048

160

0.000032

کارمزد فرابورس ایران

240

0.000018

160

0.000012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

120

0.000015

80

0.00001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

600

0.000481

600

0.000454

جمع کل